Cố vấn 101 – Mentoring 101

59,000

Cố vấn 101 là một cuốn sách khác biệt. Nó giới thiệu về một chủ đề, chứ không phải là một “khóa học cao cấp”. Nhưng tôi tin rằng nó sẽ hỗ trợ bạn trên con đường phát triển quan trọng ở lĩnh vực này.”

.button {background-color: #e65c00; padding: 5px 32px;}

Đọc thử